Tài liệu hướng dẫn

Hình ảnh hoạt động 2016
27/06/2018
[Sự kiện] Hội thảo dầu nhờn GULF OIL MARINE 2015
12/09/2018
  1. Máy Chính
 • GulfSea Superbear Series
 • GulfSea Cylcare Series
 • GulfSea Power Series
 • GulfSea Power MDO Series
  2. Tuabin Tăng Áp
 • GulfSea Turbine Oil Series
  3. Bộ Điều Tốc
 • GulfSea Turbine Oil Series
 • GulfSea Compressor Oil Series
  4. Bánh Răng Giảm Tốc
 • GulfSea Gear Oil Series
  5. Ống Bao Trục Chân Vịt
 • GulfSea BD Sterntube Oil Series
  6. Chân Vịt Biến Bước
 • GulfSea BD Sterntube Oil Series
 • GulfSea BD Hydraulic Oil Series
 • GulfSea Gear Oil Series
 • GulfSea Hydraulic Oil Series
  7. Máy Lái
 • GulfSea Hydraulic Oil Series
 • GulfSea Hyperbar Series
  8. Ổ Đỡ Trục Lái
 • GulfSea Hyperbar Series
  9. Chân Vịt Mũi
 • GulfSea BD. Sterntube Oil Series
 • GulfSea Gear Oil Series
  10. Máy Móc Phụ
 • GulfSea Power MDO Series
 • GulfSea Power Series
  11. Máy Lọc
 • GulfSea Gear Oil Series
 • GulfSea Synth, Gear Oil Series
  12. Cẩu Buồng Máy
 • GulfSea Gear Oil Series
 • GulfSea Hyperbar Series
  13. Nồi Hơi
 • GulfSea HT Oil 32
  14. Máy Nén Gió
 • GulfSea Compressor Oil Series
 • GulfSea Synth Compressor Oil Series
  15. Máy Nén Buồng Lạnh
 • GulfSea N Cooloil 68
 • GulfSea PE Cooloil Series
  16. Máy Nén Điều Hòa
 • GulfSea N Cooloil 68
 • GulfSea PE Cooloil Series
  17. Máy Xuồng Cấp Cứu
 • GulfSea Outboard 3
  18. Cẩu Xuồng Cấp Cứu
 • GulfSea BD Hydraulic Oil Series
 • GulfSea BD Gear Oil Series
 • GulfSea Gear Oil Series
 • GulfSea Hyperbar Series
  19. Máy Xuồng Cứu Sinh
 • GulfSea Power MX 15W-40
  20. Hệ Thống Khởi Động Xuồng Cứu Sinh
 • GulfSea Hyperbar Series
  21. Cẩu Thực Phẩm
 • GulfSea BD Hydraulic Oil Series
 • GulfSea BD Gear Oil Series
 • GulfSea Hydraulic Oil Series
 • GulfSea Gear Oil Series
 • GulfSea Hyperbar Series
  22. Tời Dây
 • GulfSea BD. Hydraulic Oil Series
 • GulfSea BD. Gear Oil Series
 • GulfSea Hydraulic Oil Series
 • GulfSea Gear Oil Series
 • GulfSea Hyperbar Series
  23.Con Lăn Dẫn Hướng
 • GulfSea Hyperbar Series
  24. Bệ Đỡ Con Lăn Dẫn Hướng
 • GulfSea Hyperbar Series
  25. Cầu Thang Mạn
 • GulfSea Gear Oil Series
 • GulfSea Hyperbar Series
  26. Cẩu Hàng
 • GulfSea Hydraulic Oil Series
 • GulfSea Gear Oil Series
 • GulfSea Hyperbar Series
 • GulfSea BD Hydraulic Oil Series
 • GulfSea BD Gear Oil Series
  27. Nắp Hầm Hàng
 • GulfSea Hydraulic Oil Series
 • GulfSea Hyperbar Series
 • GulfSea BD Hydraulic Oil Series
  28. Tời Neo & tời dây
 • GulfSea Hydraulic Oil Series
 • GulfSea Gear Oil Series
 • GulfSea Hyperbar Series
 • GulfSea BD Hydraulic Oil Series
 • GulfSea BD Gear Oil Series
  29.Bệ Đỡ Con Lăn Dẫn Hướng
 • GulfSea Hyperbar Series
  30. Con Lăn Dẫn Hướng
 • GulfSea Hyperbar Seriest